KRAJINNÁ ZELEŇ

GALERIE

BRUMOV, OBNOVA KRAJINY V OKOLÍ KAPLE SV. ANNY

REALIZACE | Podkladem pro realizaci se stal projekt Obnova krajiny zpracovaný projekční kanceláří Arvita P.  Realizační práce proběhly v první polovině roku 2020. Předmětem bylo vyčištění lokality od náletů a invazivních dřevin. V rámci sadových úprav byly do této krajiny vysázeny tradiční krajové odrůdy ovocných dřevin. Obnova krajiny kolem kaple Sv. Anny nespočívala však jen v sadových úpravách, ale byl zde vytvořen a podpořen rozměr naučný. V rámci areálu bylo instalováno několik panelů pojednávajících o dané problematice – např. biotopy pro živočichy, sakrální rozměr místa či náležitosti obnovy sadů tolik typické pro Bělokarpatskou krajinu. Dále zde byl instalován mobiliář v podobě odpočinkových lehátek a laviček orientovaných vůči zajímavým panoramatickým pohledům.

KLADERUBY, OBNOVA SADU

PROJEKCE + REALIZACE | Kladerubský sad u myslivny byl založen v době těsně poválečné a stav dřevin, společně s postupným zhoršováním by v brzké době vedl k celkové degradaci tohoto krajinného prvku. Cílem obnovy byla stabilizace historického sadu s důrazem na krajinotvornou a historickou hodnotou v daném regionu. Samotná obnova spočívala jak v ošetření stávajících stromů, tak především v dosadbách ovocných stromů, a to tradičních krajových odrůd.  Výsadbu ovocných stromů doplňuje založení ploch krajinné zeleně. Smyslem obnovy je také vrátit pozornost místních obyvatel k hodnotě, kterou sady v místní krajině představuji. Vyzdvihnout jak produkční funkci sadu, tak jeho hodnotu krajinotvornou, kulturně historickou, která udržuje naše povědomí o předcích.

BOŘENOVICE, OBNOVA HISTORICKÉ CESTY A STROMOŘADÍ

PROJEKCE + REALIZACE | V rámci obnovy stromořadí v severozápadní části obce, v jejím krajinném prostoru (extravilán), byly dosázeny naše geograficky původní dřeviny – duby, habry, lípy, třešně a jeřáby. Mimo výsadby byl realizován také zasakovací průleh, který byl vyhlouben nad stromořadím, aby byla vytvořena možnost akumulace vody a její využití dřevinou. Mimo tento prvek se na zadržení vody bude podílet výsadba keřů, která zpomalí odtok vody z pole. Keře zde zároveň představují důležitý protierozní prvek pod linií stromořadí. Stanou se rovněž úkrytem a potravou drobné biotě.

VYSOKÉ POLE, OBNOVA STEZKY ZDRAVÍ

PROJEKCE + REALIZACE | Stezka zdraví je dlážděna žulovou kostkou a doprovázena ovocnými dřevinami. Ve střední části vznikají zálivy s mlatovým povrchem a lavičkou, jež jsou osázeny tematickými rostlinami vztahující se k dané zdravotní oblasti. Vyskytuje se zde mnohé léčivých, aromatických i kořeninových bylin, které je možné ovonět, rozemnout mezi prsty či rovnou ochutnat. Stezka slouží k interaktivnímu poznání rostlin vhodných i pro naše klimatické podmínky.